Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5964
Title: Hệ giá trị văn hóa của thanh niên Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới
Authors: Vũ, Văn Bách
Keywords: Hệ giá trị văn hóa
Thanh niên quân đội
Bộ đội Cụ Hồ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.74-81
Abstract: Hệ giá trị văn hóa của thanh niên Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới có sự phát triển về nội hàm. Sự phát triển này do những biến đổi của tình hình kinh tế - xã hội và điều kiện hoạt động quân sự quy định. Do đó, hệ giá trị này vừa có những điểm chung, vừa có sự khác biệt nhất định so với hệ giá trị của thế hệ đàn anh đi trước trong quân đội và của con người Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó chỉ ra tính đặc thù bài báo đã khái quát những giá trị cơ bản về hệ giá trị văn hóa của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5964
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_455.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.