Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59688
Title: Thiết kế câu hỏi rèn luyện tu duy phản biện cho học sinh trong dạy học phần “sinh học tế bào” (sinh học 10)
Authors: Đặng, Thị Dạ Thủy
Nguyễn, Thị Diệu Phương
Nguyễn, Thị Hồng Như
Keywords: Đổi mới giáo dục
Kỹ năng dạy học
Tư duy phản biện
Học sinh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.19-23
Abstract: Tư duy phản biện (TDPB) có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, giúp chúng ta có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới mọi góc độ, khía cạnh để lí giải cặn kẽ vấn đề và đưa ra quyết định (Luis Femando Santos, 2017). TDPB được xem như phẩm chất của người lao động mới. Vì vậy, việc rèn luyện TDPB cho học sinh (HS) là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực (NL) và phẩm chất của HS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59688
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.