Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59688
Nhan đề: Thiết kế câu hỏi rèn luyện tu duy phản biện cho học sinh trong dạy học phần “sinh học tế bào” (sinh học 10)
Tác giả: Đặng, Thị Dạ Thủy
Nguyễn, Thị Diệu Phương
Nguyễn, Thị Hồng Như
Từ khoá: Đổi mới giáo dục
Kỹ năng dạy học
Tư duy phản biện
Học sinh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.19-23
Tóm tắt: Tư duy phản biện (TDPB) có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, giúp chúng ta có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới mọi góc độ, khía cạnh để lí giải cặn kẽ vấn đề và đưa ra quyết định (Luis Femando Santos, 2017). TDPB được xem như phẩm chất của người lao động mới. Vì vậy, việc rèn luyện TDPB cho học sinh (HS) là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực (NL) và phẩm chất của HS.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59688
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.