Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59691
Title: Môi trường nhà trường, tiền lương và sự thỏa mãn công việc của giáo viên trung học phổ thông: Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thị Hương
Đặng, Hùng Vũ
Nguyễn, Thành Long
Keywords: Môi trường học
Mức lương
Sự hài lòng trong công việc
Giáo viên
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.35-41
Abstract: Trước tình hình và yêu cầu mới, Đảng và Nhà nước đã đưa ra chính sách nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2013); Nghị quyết số 88/2014/QH13 (Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, 2014); và nhiều nghị định, thông tư của Bộ GD-ĐT). Trong giáo dục, người thầy quyết định chất lượng và hiệu quả đào tạo (Hattie, 2003).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59691
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.