Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59733
Title: Đầu tư công trong phát triển hạ tầng y tế tại vùng Tây Bắc
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Đầu tư công
Vốn ngân sách nhà nước
Hạ tầng y tế vùng Tây Bắc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 01 .- Tr.71-76
Abstract: Đầu tư phát triển hạ tầng y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa khu vực và các trung tâm y tế tuyến huyện luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Qua phân tích thực trạng việc đầu tư công trong phát triển hạ tầng y tế tại vùng Tây Bắc, bài viết chỉ ra những khó khăn, hạn chế, như: nguồn vốn đầu tư chủ yếu đến từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), hợp tác công tư PPP chưa đóng vai trò rõ rệt, ảnh hưởng lan tỏa của đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung hạ tầng y tế nói riêng chưa cao. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế- xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng y tế, nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trạm y tế, chất lượng khám, chữa bệnh, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng Tây Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59733
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.