Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59738
Title: Một số nội dung về xây dựng Đảng, Nhà nước hiện nay
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Xây dựng Đảng
Nhà nước
Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.63-67
Abstract: Xây dựng Đảng, Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ trở thành bài học xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung nêu một số nội dung về xây dựng Đảng, Nhà nước: tinh thần cầu thị, tiến bộ, thấy rõ sự cấp bách, cấp thiết về đổi mới, xây dựng Đảng, Nhà nước; tự phê bình và phê bình thiết thực gắn với phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước và xây dựng được nguồn nhân lực đủ phẩm chất, năng lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59738
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.