Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59746
Title: Góp bàn về luận điểm "Bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa" qua văn kiện Đại hội IX của Đảng
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội IX
Quan điểm "Bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa"
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.87-91
Abstract: Nghiên cứu lịch sử phát triển của xã hội loài người, những người sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin cho thấy rằng, lịch sử là một quá trình vận động liên tục, từ thấp đến cao, vừa phát triển có tính tiên tiến vừa có những đứt đoạn, nhảy vọt. Quá trình đó diễn ra theo những quy luật khách quan và tất yếu, chủ nghĩa cộng sản, với tư cách là một hình thái kinh tế - xã hội tiến bộ hơn hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa sớm hay muộn sẽ ra đời thay thế hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Quan điểm về "Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa" được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội IX (2001) của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênnin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những góp bàn này có thể chưa toàn diện, hệ thống, nhưng có thể là những vấn đề cần đưa ra trao đổi, bàn luận tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59746
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.