Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59757
Title: Hội thảo khoa học "Bổ sung, phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới"
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Hội thảo khoa học
Bổ sung
Phát triển lý luận
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
Thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.111
Abstract: Thực hiện kế hoạch nghiên cứu Đề tài khoa học cấp nhà nước (Mã số: KX 02.05/16-20): “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, sáng ngày 17-4-2019, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59757
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
547.7 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.