Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59789
Title: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Học viện mang tên Người những mốc son lịch sử
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.29-35
Abstract: Chặng đường 70 năm (1949 - 2019), từ Trường Đảng mang tên Nguyễn Ái Quốc đến Học viện mang tên Người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo cán bộ các cấp cho hệ thống chính trị; nghiên cứu khoa học, lý luận của Đảng. Đó cũng là quá trình gắn liền với sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những lớp huấn luyện chính trị đầu tiên thời dựng Đảng, đến tháng 9-1969 thời điểm Người qua đời. Bài viết này tập trung tái hiện những mốc son về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Trường Đảng mang tên Người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59789
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.