Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59790
Title: Vai trò của các cơ quan tố tụng trong việc xử lý hành vi bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Cơ quan tố tụng
Xử lý hành vi bạo lực gia đình.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 02 .- Tr.63-69
Abstract: Theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, hành vi bạo lực gia đình là sự vi phạm nghiêm trọng các quyền con người và tự do cơ bản của phụ nữ. ở Việt Nam, khung pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình cũng đã được xây dựng. Tuy nhiên, tính hiệu quả của việc thực thi các quy định pháp luật này vẫn còn là một thách thức, kể cả từ phía hệ thống tư pháp hình sự, dẫn đến tình trạng các khiếu nại, khiêu kiện về bạo lực gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài viết làm rõ hơn vai trò của các cơ quan tố tụng đối với việc thực hiện trách nhiệm xử lý các hành vi bạo lực gia đình và nêu lên một số kiến nghị nhằm hoàn thiện bộ máy các cơ quan bảo vệ nạn nhân của bao lực gia đình ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59790
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.