Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59809
Nhan đề: Một số cấu thành tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015 – hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Lê, Đăng Khoa
Từ khoá: Bộ luật Hình sự năm 2015
Tội phạm
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.15-20
Tóm tắt: “Một số cấu thành tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015 - hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng”, tác giả Lê Đăng Doanh - Lê Đăng Khoa nhận định: Để thực hiện chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội, Nhà nước ban hành pháp luật, trong đó có pháp luật hình sự, nhằm răn đe, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm hại đến các lợi ích của Nhà nước, của tổ chức và của công dân. Việc quy định một hành vi cùng các dấu hiệu cụ thể là tội phạm, khoa học luật hình sự coi đó là các cấu thành tội phạm. Có thể hiểu, cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý quy định những dấu hiệu, những hành vi nguy hiểm cho xã hội, mà Nhà nước coi là tội phạm và được quy định trong Bộ luật Hình sự. Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyệt đại đa số các cấu thành tội phạm đã phản ánh đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của loại tội phạm nhất định, có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong phạm vi bài viết, các tác giả tập trung phân tích một số cấu thành tội phạm với nội dung quy định chưa có sự thống nhất, ảnh hưởng đến việc áp dviệc áp dụng trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59809
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.