Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59824
Title: Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh-biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Đức trị
Pháp trị,
Kết hợp đức trị và pháp trị
Xây dựng Đảng về đạo đức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 03 .- Tr.24-28
Abstract: So với lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, điểm khác biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nằm ở chỗ: Người chủ trương xây dựng Đảng không chỉ về tư tưởng, chính trị, tổ chức mà còn về đạo đức với mong muốn Đảng phải là “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Với tư duy biện chứng, Hồ Chí Minh cho rằng: muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì phải dựa vào 2 trụ cột là đạo đức và pháp luật, do vậy để đạt mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức như Đại hội XII đặt ra, tăng cường kết hợp đức trị với pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một giải pháp trọng yếu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59824
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.