Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59824
Nhan đề: Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh-biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
Tác giả: Trần, Thị Minh Tuyết
Từ khoá: Đức trị
Pháp trị,
Kết hợp đức trị và pháp trị
Xây dựng Đảng về đạo đức
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 03 .- Tr.24-28
Tóm tắt: So với lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, điểm khác biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nằm ở chỗ: Người chủ trương xây dựng Đảng không chỉ về tư tưởng, chính trị, tổ chức mà còn về đạo đức với mong muốn Đảng phải là “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Với tư duy biện chứng, Hồ Chí Minh cho rằng: muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì phải dựa vào 2 trụ cột là đạo đức và pháp luật, do vậy để đạt mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức như Đại hội XII đặt ra, tăng cường kết hợp đức trị với pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một giải pháp trọng yếu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59824
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.