Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59873
Title: Những yêu cầu của quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Hữu Nghị
Keywords: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội
Hội nhập quốc tế
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 04 .- Tr.35-40
Abstract: Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo an sinh xã hội được thể hiện rõ qua việc xây dựng và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, quản lý nhà nước về an sinh xã hội đứng trước nhiều thách thức. Bài viết này, lý giải các yêu cầu của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với quản lý nhà nưóc về an sinh xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59873
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.