Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5988
Title: Điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phân tích thực nghiệm và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng
Authors: Phạm, Đức Hiếu
Keywords: Điều chỉnh lợi nhuận
Thị trường chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết (DDNY)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 113 .- Tr.02-11
Abstract: Dựa trên dữ liệu từ 1.281 quan sát thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2015, bài viết đã làm rõ hai vấn đề cơ bản: (i) nhận diện sự tồn tại của hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, và (ii) phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi điều chỉnh lợi nhuận như ngành nghề kinh doanh, lựa chọn hãng kiểm toán độc lập và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Các phát hiện của bài viết góp phần bổ sung cho các nghiên cứu còn khá hạn chế về điều chỉnh lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng cũng như trong công bố thông tin về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5988
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.