Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59899
Title: Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Sỹ Phán
Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Kinh tế thị trường
Kinh doanh
Đạo đức kinh doanh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 04 .- Tr.97-101
Abstract: Bài viết nêu lên nội hàm của khái niệm đạo đức kinh doanh và đi sâu phân tích sự tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức kinh doanh thông qua quy luật hình thành và phát triển của đạo đức; thông qua cơ chế, chính sách; thông qua hệ thống luật pháp; môi trường kinh doanh; lợi ích V.V..
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59899
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.