Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59917
Title: Thực trạng hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở các Trường Tiểu học vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Thị Út Sáu
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Trịnh, Đình Huynh
Keywords: Dạy và học ngày hai buổi
Thực trạng
Trường Tiểu học
Vùng khó khăn
Tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 504 .-Tr.53-58
Abstract: Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021 quy định về chương trình giáo dục cấp tiêu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Tỉnh Hà Giang đã thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường, điểm trường đáp ứng các yêu cầu đề ra. Đây là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay để có căn cứ đề xuất các biện pháp tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59917
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.228.229.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.