Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59938
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam dưới sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Lê, Đăng Minh
Keywords: Chất lượng đào tạo
Nguồn nhân lực
Du lịch
Cách mạng 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.45-55
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Trong đó, ngành du lịch cũng không phải ngoại lệ và đang nhanh chóng phát triển theo mô hình “du lịch thông minh”. Tuy vậy, để có thể thích ứng được với thời đại 4.0, nguồn nhân lực phải được nâng cấp, để có đủ kỹ năng, nghiệp vụ và thành thạo sử dụng các phần mềm, công nghệ quản lý du lịch thông minh. Chi đến nay, Việt Nam còn tồn tại không ít bất cập trong phát triển nguồn nhân lực và các cơ sở đào tạo du lịch cần nhanh chóng đổi mới để có thể tiếp cận và đưa các ứng dụng tiên tiến của công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy và thực hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59938
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.