Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59940
Title: Giới thiệu đất nước Zambia
Authors: Trần, Hương Giang
Keywords: Đất nước
Giới thiệu
Zambia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.56-60
Abstract: Bài viết giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, chính trị ngoại giao, kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước Zambia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59940
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.