Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60007
Title: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tham gia cụm liên kết ngành ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 10 .- Tr.18-20
Abstract: Những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành (CLKN) nhằm phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, DNNVV trong quá tham gia liên kết cần được hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, như: vốn, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, thông tin phục vụ cho sản xuất, kinh doanh...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60007
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.