Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60007
Nhan đề: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành ở Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Hương
Từ khoá: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tham gia cụm liên kết ngành ở Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 10 .- Tr.18-20
Tóm tắt: Những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành (CLKN) nhằm phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, DNNVV trong quá tham gia liên kết cần được hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, như: vốn, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, thông tin phục vụ cho sản xuất, kinh doanh...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60007
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.