Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60017
Title: V.I.Lênin bảo vệ, phát triển tư tưởng “cách mạng không ngừng” của chủ nghĩa Mác và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đình Sơn
Keywords: V.I.Lênin
Tư tưởng cách mạng không ngừng
Chủ nghĩa Mác
Đảng Cộng sản Việt Nam
Vận dụng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 03(176) .-Tr.17-22,16
Abstract: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình vận động phát triền liên tục lâu dài, gian khổ trải qua nhiều giai đoạn và thời kỳ khác nhau. Mỗi giai đoạn và thời kỳ cách mạng có mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp cách mạng cụ thể. Giai cấp công nhân phải liên tục chiến đấu để giành thắng lợi từng bước, thực hiện thắng lợi mục tiêu của từng giai đoạn, làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa phát triển không ngừng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho đến thắng lợi cuối cùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60017
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.