Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60017
Nhan đề: V.I.Lênin bảo vệ, phát triển tư tưởng “cách mạng không ngừng” của chủ nghĩa Mác và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Đình Sơn
Từ khoá: V.I.Lênin
Tư tưởng cách mạng không ngừng
Chủ nghĩa Mác
Đảng Cộng sản Việt Nam
Vận dụng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 03(176) .-Tr.17-22,16
Tóm tắt: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình vận động phát triền liên tục lâu dài, gian khổ trải qua nhiều giai đoạn và thời kỳ khác nhau. Mỗi giai đoạn và thời kỳ cách mạng có mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp cách mạng cụ thể. Giai cấp công nhân phải liên tục chiến đấu để giành thắng lợi từng bước, thực hiện thắng lợi mục tiêu của từng giai đoạn, làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa phát triển không ngừng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho đến thắng lợi cuối cùng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60017
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.