Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6007
Title: Chuyển động Phạm Duy Nghĩa
Authors: Văn Giá
Keywords: Chuyển động
Phạm Duy Nghĩa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 893 .- Tr.112-117
Abstract: Bài viết nghiên cứu từ tư duy hiện thực đến tư duy huyền thoại hóa; từ lối viết biểu thực đến lối viết phúng dụ luận đề và một bước chuyển đẹp... và để đi tiếp?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6007
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_279.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.