Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60138
Title: Đánh giá phương pháp tiếp cận giảm ngập phân tán tại khu vực trũng thất đã đô thị hóa ở ngoại vi thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Trịnh, Thanh Tú
Hồ, Văn Hòa
Trần, Hoàng Nam
Keywords: Quản lý giảm ngập phân tán
Quản lý thoát nước mưa bền vững
quản lý phát triển tích hợp
Thành phố & cộng đồng thông minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.44-51
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận giảm ngập phân tán nhằm tăng cường năng lực thấm, trữ nước mưa từ nhiều chủ thể khác nhau để giải quyết tình trạng ngập úng trong bối cánh phát triển không đồng bộ ở các khu vực ven đô đã đô thị hóa. Nhóm tác giả xây dựng các khuyến nghị dựa trên nghiên cứu thực địa tại một khu dân cư ven đô có địa hình trũng thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ mô hình tính toán khi áp dụng giải pháp tổ hợp tăng khả năng thấm và trữ nước mưa được đối chiếu với phản hồi từ đại diện hộ gia đình về mức độ thiệt hại và khả năng chi trả sẽ cung cấp thêm thông tin để các nhà quản lý lựa chọn cách tiếp cận "thông minh hơn” để huy động sức mạnh của cả xã hội vào lĩnh vực giảm ngập theo hướng bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60138
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.