Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60151
Title: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ phía tổng cầu
Authors: Lê, Mai Trang
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Nhìn từ phía tổng cầu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.3-6
Abstract: Nghiên cứu tiếp cận tăng trưởng kinh tế theo quan điểm của Keynes, một nhà kinh tế học trọng cầu để đánh giá tác động của các nhân tố cấu thành nên tổng cầu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế(GDP). Kết quả chỉ ra rằng, xuất khẩu ròng có đóng góp nhiều nhất đến GDP, sau đó là chi tiểu của khu vực chính phủ, khu vực tư nhân. Đầu tư công có tác động ngược chiều đến GDP, do vậy chính phủ nên xem xét, cơ cấu lại đầu tư công theo hướng có lợi cho tăng trưởng kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60151
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.