Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60154
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và các trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Thu Hòa
Keywords: Doanh nghiệp du lịch
Trường đại học
Liên kết đào tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.12-15
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm xác định những yếu tố tác động đến hoạt động liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố, gồm: Tổ chức; Hoàn cảnh; Triển khai và Lợi ích liên kết; Quan điểm doanh nghiệp du lịch có tác động đến hoạt động liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60154
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.