Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60189
Nhan đề: Nhận diện khả năng tiếp cận vốn của các quỹ quốc tế dành cho các dự án năng lượng tái tạo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Hữu Cung
Từ khoá: Dự án năng lượng tái tạo
Nguồn vốn tài trợ
Quỹ quốc tế
Nhận diện
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.49-51
Tóm tắt: Định hướng phát triển năng lượng tái tạo dần thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch được triển khai mạnh mẽ trong thập niên vừa qua. Năng lượng tái tạo được đánh giá là rất tiềm năng nhưng nguồn lực vốn tài trợ cho các dự án này còn chưa tương xứng về quy mô và thiếu đa dạng về cách thức tiếp cận. Bài viết này tập trung phân tích những khó khăn về nguồn lực vốn cho các dự án năng lượng trong những năm gần đây với ba trọng tâm chính: (1), thực trạng cung ứng vốn cho các dự án điển hình về năng lượng tái tạo tại Việt Nam; (2), nhận diện cơ hội tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, đặc biệt là các quỹ đầu tư xanh; (3), hàm ý chính sách cho Việt Nam có thể lựa chọn các giải pháp phù hợp nhằm khai thác nguồn lực vốn từ các quỹ này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60189
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.