Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60204
Title: Đảng và sự nghiệp giải phóng người phụ nữ
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Đảng và sự nghiệp giải phóng người phụ nữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 03+04 .- Tr.15-16,19
Abstract: Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức. bóc lột chúng ta. Từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng để... thực hiện nam nữ bình quyền". 89 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở nước ta đã tiến một bước dài chưa từng có.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60204
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.