Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6021
Title: Giới hạn quyền tác giả trong việc sử dụng tác phẩm theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tuyền
Lê, Thị Kiều Oanh
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Luận văn nghiên cứu về khái quát về giới hạn quyền tác giả trong việc sử dụng tác phẩm, những quy định pháp luật về giới hạn quyền tác giả trong việc sử dụng tác phẩm. Tìm hiểu thực tiễn việc áp dụng quy định pháp luật, chỉ ra một vài bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6021
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.