Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60219
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch: một số mô hình lý thuyết
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Vũ, Huyền Trang
Keywords: Thu hút vốn đầu tư
Du lịch
Mô hình lý thuyết
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.57-59
Abstract: Đầu tư kinh doanh du lịch, tăng cường thu hút vốn vào du lịch là một vấn đề hết sức bức thiết nhằm phát triển du lịch để hình thành một ngành kinh tế mũi nhọn tác động tích cực đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Vì vậy, tìm hiểu các yếu tố tác động đến thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch sẽ làm cơ sở để phân tích việc thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch nhằm thực hiện mục tiêu trên. Bài viết cung cấp một số mô hình lý thuyết về các yếu tố tác động đến thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch, để đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư cho du lịch một địa phương (tỉnh, thành phố).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60219
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
890.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.