Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60232
Title: Trường Sa trong chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh của Đảng thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lê, Tuấn Vinh
Keywords: Chiến lược phát triển kinh tế biển
Đảo
Trường Sa
Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 06 .- Tr.49-54
Abstract: Kinh tế biển có thể hiểu là các hoạt động kinh tế trên biển và các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển ở dải đất liền ven biển. Đóng góp của kinh tế biển là rất quan trọng, không chỉ đối với tăng trưởng, bền vững kinh tế, mà còn trong củng cố chủ quyền quốc gia. Với những tiềm năng quan trọng và vị trí địa chiến lược, phát triển kinh tế biển và vùng Biển Đông thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam nói chung, ở Trường Sa nói riêng, ngày càng được khẳng định trong chiến lược của Đảng qua các văn kiện của Đảng đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60232
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.