Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60234
Title: Chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị mới cho sản phẩm ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đỗ Ánh
Bùi, Tiến Dũng
Keywords: Công nghiệp điện tử
Chuỗi giá trị
Cơ chế đặc thù
Hàn Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.38-46
Abstract: Hàn Quốc là một quốc gia có ngành công nghiệp điện tử phát triển, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết phân tích quá trình tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và sự hỗ trợ chính sách của chính phủ trong phát triển chuỗi giá trị mới cho sản phẩm điện tử ở Hàn Quốc, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60234
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.