Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60241
Title: Xu hướng xây dựng chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Lê, Đức Niêm
Nguyễn, Văn Đạt
Keywords: Chương trình giảng dạy
Quản trị kinh doanh
Xây dựng
Kinh nghiệm thế giới
Áp cho Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.66-68
Abstract: Đổi mới chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh gắn liền với bối cảnh tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay là một xu hướng tất yếu khách quan. Xác định các nhân tố quyết định sự thành công của các trường Đại học ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này nhằm tổng kết các xu hướng mới trong phát triển chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh và các yếu tố hình thành các xu hướng này trên thế giới từ đó chúng tôi đã có những gợi ý chính sách cho các trường Đại học ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm phát triển một cách bền vững trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60241
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.