Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60241
Nhan đề: Xu hướng xây dựng chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Tác giả: Lê, Đức Niêm
Nguyễn, Văn Đạt
Từ khoá: Chương trình giảng dạy
Quản trị kinh doanh
Xây dựng
Kinh nghiệm thế giới
Áp cho Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.66-68
Tóm tắt: Đổi mới chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh gắn liền với bối cảnh tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay là một xu hướng tất yếu khách quan. Xác định các nhân tố quyết định sự thành công của các trường Đại học ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này nhằm tổng kết các xu hướng mới trong phát triển chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh và các yếu tố hình thành các xu hướng này trên thế giới từ đó chúng tôi đã có những gợi ý chính sách cho các trường Đại học ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm phát triển một cách bền vững trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60241
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.