Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60256
Title: Thanh tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập - nhận thức, thực tiễn và nhu cầu hoàn thiện
Authors: Trần, Văn Long
Keywords: Đơn vị sự nghiệp công lập
Thanh tra
Thực tiễn nhận thức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 06 - Tr.18-21
Abstract: Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành lập nhằm phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý Nhà nước, thúc đẩy, hỗ trợ việc thực hiện các chức năng chính của cơ quan quản lý Nhà nước như nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60256
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.