Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60331
Title: Hỗ trợ DNNVV vượt qua hàng rào kỹ thuật trong xuất khẩu nông sản: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Lê, Tiến Đạt
Lê, Thị Thu
Keywords: Hỗ trợ DNNVV vượt qua hàng rào kỹ thuật
Trong xuất khẩu nông sản
Kinh nghiệm thế giới
Gợi ý cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.77-80
Abstract: Thời gian gần đây, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã có nhiều khởi sắc do nhu cầu thị trường tăng, cải thiện cơ cấu sản phẩm, mở rộng áp dụng công nghệ cao, thúc đẩy liên kết và đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp và có thêm các xung lực từ ưu đãi thuế theo lộ trình triển khai các cam kết hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong bốì cảnh hội nhập hiện nay, khó khăn lớn nhất đốì với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) xuất khẩu nông sản Việt Nam chính là rào cản kỹ thuật và kiểm dịch thực vật. Vì thế, việc nghiên cứu các kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc hỗ trợ các DNNVV nhằm vượt qua các hàng rào tiêu chuẩn là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60331
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.