Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60343
Title: Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực tài chính cho giáo dục - đào tạo tại tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Xã hội hóa các nguồn lực tài chính
Cho giáo dục - đào tạo tại tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.99-101
Abstract: Những năm qua, công tác huy động các nguồn lực tài chính cho giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và thu được những kết quả khả quan. Tuy vậy, công tác xã hội hóa nguồn lực tài chính cho GD&ĐT của toàn Tỉnh vẫn đang tồn tại nhiều hạn chế, cần có những giải pháp khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60343
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.