Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60369
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Thuế TP. Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Minh Đạt
Trần, Trọng Hiếu
Keywords: Dịch vụ thuế
Người nộp thuế
Sự hài lòng
Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.38-41
Abstract: Thông qua khảo sát 130 người nộp thuê tại Chi cục Thuế TP. Sóc Trăng, kết quả nghiên cứu đã xác định có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nôp thuế về chất lượng dịch vụ thuế, đó là: Phương tiện hữu hình: Độ tin cậy; Đáp ứng yêu cầu; Năng lực phục vụ; Đồng cảm. Trên cơ sở phân tích định lượng, các tác giả đề xuất 5 hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Thuê TP. Sóc Trăng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60369
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.