Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6037
Title: Nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Authors: Trần, Thị Cẩm Nhung
Nguyễn, Ngọc Anh Thư
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Luận văn trình bày những vấn đề lý luận chung về nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, có sự so sánh với pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu về cùng vấn đề này, tìm ra những bất cập và đề ra giải pháp để giải quyết những bất cập đó, đóng góp vào sự hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Description: 122 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6037
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.