Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6037
Nhan đề: Nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Tác giả: Trần, Thị Cẩm Nhung
Nguyễn, Ngọc Anh Thư
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Luận văn trình bày những vấn đề lý luận chung về nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, có sự so sánh với pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu về cùng vấn đề này, tìm ra những bất cập và đề ra giải pháp để giải quyết những bất cập đó, đóng góp vào sự hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Mô tả: 122 trang
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6037
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.