Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/604
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu thuế tại Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Authors: Võ, Thanh Tùng
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Hiệu quả thu thuế
Chi cục Thuế quận Tân Phú
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.39-42
Abstract: Thông qua khảo sát 250 mẫu, nghiên cứu xác định được 3 yếu tố tác động tới hiệu quả thu thuế tại Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Quy định của pháp luật về thuế; Cơ quan quản lý thuế; Người nộp thuế. Kết quả nghiên cứu là cơ sở tham khảo và đề xuất một số kiến nghị, nhằm giúp nâng cao thu thuế tại Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/604
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_330.57 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.