Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60409
Title: Ảnh hưởng của thương mại nội ngành đến cơ hội viêc làm của người lao động
Authors: Phạm, Ngọc Toàn
Nghiêm, Thị Ngọc Bích
Keywords: Thương mại nội ngành
Tác động
Cơ hội việc làm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.120-123
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của thương mại nội ngành đến cơ hội việc làm của người lao động thông qua việc ước lượng mô hình hồi quy Logit với số liệu điều tra lao động việc làm trong giai đoạn 2012-2017 của Tổng cục Thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thương mại nội ngành có tác động đến việc làm bền vững của người lao động, giúp tăng khả năng lao động tìm được việc làm hưởng lương, ảnh hưởng tích cực đến cơ hội việc làm của lao động nữ và nhóm lao động giản đơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60409
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.