Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6044
Nhan đề: Kinh nghiệm về tổ chức hệ thống Logistics ngược qua nghiên cứu điển hình và bài học đối với Việt Nam
Tác giả: Trần, Thu Hương
Từ khoá: Logistics ngược
Hệ thống logistics ngược
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 113 .- Tr.61-72
Tóm tắt: Tại Việt Nam hiện nay, trong khi khối lượng rác thải rắn phát sinh trên cả nước ước khoảng 28 triệu tấn/năm với tốc độ tăng 10%/năm, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 83 - 85% ở khu vực đô thị và 40 - 45% ở khu vực nông thôn thì tỷ lệ tái chế, tái sử dụng rất thấp, chỉ đạt khoảng 10 - 12%. Thực trạng này xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân, đó là Việt Nam chưa tổ chức được một hệ thống logistics ngược hiệu quả để thu hồi, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm loại bỏ và chất thải từ quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Do đó, tái sử dụng các sản phẩm loại bỏ và chất thải từ quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Do đó, bài viết này tập trung vào việc phân tích kinh nghiệm tổ chức hệ thống logistics ngược tại một số quốc gia trên thế giới; từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6044
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.91 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.