Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60494
Title: Biện pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ
Authors: Hồng Văn
Keywords: Chất lượng
Biện pháp
Nâng cao
Công tác
Đánh giá
Cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 07 .- Tr.29-31
Abstract: Bài viết nêu lên những biện pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đánh giá cán bộ. Để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60494
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.