Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60531
Nhan đề: Phương pháp biện chứng của Mác trong phân tích diễn ngôn phê bình
Tác giả: Diệp, Quang Ban
Từ khoá: Phương pháp biện chứng của Mác
Phân tích diễn ngôn phê bình
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 05 .- Tr.3-17
Tóm tắt: Trong bài viết này các đối tượng được đề cập gồm ba nội dung chủ yếu: Sơ lược về Phương pháp và Phương pháp luận trong nghiên cửu khoa học; về Phê bình và Phê bình luận trong Phân tích diễn ngôn phê bình; phương pháp biện chứng của Mác trong Phân tích diễn ngôn phê bình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60531
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.