Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60550
Title: Cấu trúc sở hữu và ổn định hóa cổ tức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty phi tài chính niêm yết ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Công ty phi tài chính
Cấu trúc sở hữu
Ổn định hóa cổ tức
Nghiên cứu thực nghiệm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.125-127
Abstract: Nghiên cứu nhằm kiểm định ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến ổn định hóa cổ tức của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2018 dựa trên các luận điểm của lý thuyết người đại diện và lý thuyết tín hiệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu Nhà nước có ảnh hưởng ngược chiều đến mức độ ổn định cổ tức. Kết quả này phù hợp với lập luận rằng hiện tượng ổn định hóa cổ tức phù hợp với những doanh nghiệp có cấu trúc sở hữu phân tán, sở hữu tư nhân; chưa có bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức và hiện tượng ổn định hóa cổ tức ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60550
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.87 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.