Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60550
Nhan đề: Cấu trúc sở hữu và ổn định hóa cổ tức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty phi tài chính niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Công ty phi tài chính
Cấu trúc sở hữu
Ổn định hóa cổ tức
Nghiên cứu thực nghiệm
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.125-127
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm kiểm định ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến ổn định hóa cổ tức của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2018 dựa trên các luận điểm của lý thuyết người đại diện và lý thuyết tín hiệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu Nhà nước có ảnh hưởng ngược chiều đến mức độ ổn định cổ tức. Kết quả này phù hợp với lập luận rằng hiện tượng ổn định hóa cổ tức phù hợp với những doanh nghiệp có cấu trúc sở hữu phân tán, sở hữu tư nhân; chưa có bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức và hiện tượng ổn định hóa cổ tức ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60550
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
982.87 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.