Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60613
Title: Nghiên cứu xây dựng thư viện điện tử dùng chung giữa Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ với các thư viện Trường Đại học, Cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Võ, Thị Bạch Trúc
Keywords: Thư viện điện tử dùng chung
Liên kết
Chia sẻ
Thư viện đại học
Trường Đại học Cần Thơ
Đồng bằng Sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin tư liệu;Số 03 .- Tr.35-40
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm liên kết, chia sẻ và xây dựng thư viện điện tử dùng chung giữa Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và các thư viện đại học, cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, giúp các thư viện sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước trong việc bổ sung nguồn tài nguyên thông tin và phục vụ ngày càng hiệu quả hơn cho người sử dụng thư viện trong học tập và nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60613
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.