Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60648
Title: Các mô hình nhà nước ở châu Âu - Trường hợp mô hình nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Mô hình nhà nước
Mô hình nhà nước phúc lại xã hội
Châu Ẩu Thụy Điển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 04 .- Tr.21-26
Abstract: Bài viết khái quát các mô hình nhà nước ở châu Ẩu và tập trung phân tích các đặc trưng cơ bản cửa mô hình nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển, những thành tựa của mô hình Thụy Điển và nhân tố tác động, từ đó rút ra một số nhận xét mang tính gợi ý cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60648
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.